Video footage

Рефлексияи хонандагон оид омӯзиши ба худ


Муносибати босалоҳият дар таълим


Фаъолияти психологи муассисаи тахлимӣ дар самти инкишофдиҳии психологӣ


Мақсадҳои омӯзишӣ ва меъёрҳои муваффақият


Гузориши мақсадҳои таълим ҳамчун натиҷаи интизоршаванда


Муносибати босалоҳият дар таълим


Рефлексияи хонандагон оид омӯзиши ба худ


Модели таълими фаъол


Робитаи муттақобилаи ташаккулдиҳанда


Рушди салоҳияти омӯхтан ва худомӯзӣ


Рушди салохияти ҳамкорӣ


Рушди Салоҳияти эчодкорӣ


Рушди салохиятхои тафаккури интиcодӣ


Рушди салоҳиятҳои умумӣ (асосӣ, калидӣ)


Отправить сообщение