Таълим ва омӯзиш барои ҳаёт!

Мақсади асосии лоиҳа:
Мақсади асосии лоиҳа, ки шартномаи мазкур ҷузъи он мебошад, мусоидат ба таҳияи низоми муосири таҳсилот, тайёр намудани шаҳрвандони огоҳ ва соҳибихтисос аст, ки ба "дунёи кор" омода мебоошанд. Онҳо бояд ба суботи бештари сиёсӣ, рушди иқтисодӣ ва некӯаҳволии ҷомеа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм гузошта тавонанд.
Мақсади мушаххас:
Вазифаи мушаххаси лоиҳа Дастгирии техникӣ ба Вазорати маориф ва илм дар самтҳои такмили ихтисоси омӯзгорон, арзёбӣ ва банақшагирии таълим, таҳияи буҷет ва мониторинг баланд бардоштани сифати таҳсилот аз тариқи беҳтаргардонии таълим, арзёбии омӯзиш ва идоракунии низоми маориф мебошад.

Таърихи мухтасари лоиҳа

Натиҷаи 1
Низоми муосири устувор ва ба салоҳият асосёфтаи такмили бардавоми ихтисос барои омӯзгорон таҳия мешавад, ки ба эҳтиёҷоти омӯзгорон равона буда дар заминаи чорчӯбаи салоҳият ва таҳлили муфассали эҳтиёҷот ба омӯзиш, омода шудааст.
Натиҷаи 2
Низоми миллии арзёбии натичахои таълим ба таври мувофик тахия ва амалй карда шуда, ба стандартхои мувофикшудаи сифат ва хадафхои мархилахои интихобшудаи таксилот мутобик карда мешавад.
Натичаи 3
Раванди мустахками банакшагирй, тахияи бучет ва мониторинг, ки ба таксимоти одилона ва самарабахши захирахо оварда мерасонад ва тавассути мониторинги бехтаршудаи татбики СМРМ ба рох монда мешавад
Натичаи 4
Раванди ислохоти барномахои таълимй тавассути баланд бардоштани дарачаи мутобикат ва хамохангсозй ва дастгирии' техникии фанхои интихобшуда дар синфхои зинаи аососии тахсилот пурзйр карда мешаванд
Натичаи 5
Дастовардхои барвактии лоиха ва дастовардхои тачрибахои инноватсионй дар доираи чорч?бае‚ ки барон арзёбй ва мониторинги таъсири дарозмуддати дастгирии хамгирои соха аз чониби Иттиходи Аврупо тахия шудааст, арзёбй карда мешаванд.
Натичаи 6
Чорабинихои фарогири байнисохавй дар доираи бахшхо ба максади ба рох мондани мониторинг 06 арзёбии таъсири барномахо сиёсатгузорй ва тахкими хамкорй миёни шарикони рушд хамоханг карда мешаванд.

Натиҷаи компонентҳо

Натиҷаи 1

Низоми муосири устувор ва ба салоҳият асосёфтаи такмили бардавоми ихтисос барои омӯзгорон таҳия мешавад, ки ба эҳтиёҷоти омӯзгорон равона буда дар заминаи чорчӯбаи салоҳият ва таҳлили муфассали эҳтиёҷот ба омӯзиш, омода шудааст.

Қисмати 1

Рушди касбии мунтазам дар асоси эҳтиёҷот

Низоми муосири устувор ва ба салоҳият асосёфтаи доимоамалкунандаи такмили ихтисоси омӯзгорон, ки ба ниёзи омӯзгорон ҷавобгӯ буда, дар асоси таҷрибаҳои самараноки миллӣ ва минтақавӣ бунёд шудааст ва бо омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна дар минтақаҳои интихобшуда санҷида мешавад.

 • Таҳлили хизматрасониҳои ҷории соҳаи такмили ихтисос. Таҳияи Чорчӯбаи салоҳияти омӯзгорон (ЧСО);
 • Стратегияи миёнамӯҳлати Рушди Мунтазами касбии омӯзгорон ва нақшаи амал оид ба татбиқи он;
 • Таҳлили эҳтиёҷоти омӯзишӣ (ТЭО) санҷиш карда мешавад ва натиҷаҳо барои таҳияи муқаррароти нави такмили ихтисос/рушди мунтаазами касбии омӯзгорон истифода мешаванд;
 • Методология ба ДҶТИО ва муассисаҳои тадқиқотӣ супорида мешавад;

Натичаи 2

Низоми миллии арзёбии натичахои таълим ба таври мувофик тахия ва амалй карда шуда, ба стандартхои мувофикшудаи сифат ва хадафхои мархилахои интихобшудаи таксилот мутобик карда мешавад.

Қисамти 2

Эчоди арзёбии вокеъбинона ва дакик

Тахия ва татбики низоми миллии арзёбй мувофики стандартхои кабулшудаи сифат. Баланд бардоштани сатхи огохй дар бораи Низоми миллии арзёбии таълим.

 • Консепсияи Низоми арзёбии миллй;
 • Накшаи намунавй барои фарохам овардани иктидор чихати татбики низоми миллии стандартии арзёбии натичахои таълим;
 • Омузиш дастурдихй ва рохбалади ба нормандони дахлдори шуъбвхои ВМИ оид ба истифодаи арзёбихо;
 • Стратегияи иртибот ба максади баланд бардоштани ситхи огохи оид ба татбики Низоми миллии арзёбии натичахои таълим.

Натичаи 3

Раванди мустахками банакшагирй, тахияи бучет ва мониторинг, ки ба таксимоти одилона ва самарабахши захирахо оварда мерасонад ва тавассути мониторинги бехтаршудаи татбики СМРМ ба рох монда мешавад

Қисмати 3

Тахкими раванди банакшагирй, тахияи бучет ва мониторинг
Тачрибахои чории банакшагирй, тахияи бучет ва мониторинг арзёбй карда мешаванд ва тагйироти сохтори ташкилй барон татбик пешниход харда мешаванд.

 • Стратегияи миллии рушди маориф ва Накшаи татбик дастгири карда мешаванд ва мониторинги самараноки раванди татбини СМРМ бо рох монда мешавад;
 • Сифати системам иттилоотии маориф бехтар гардида, маводи таълими ба таври вокей ва самаранок таксим мешаванд;
 • Мониторинги татбики СМРМ ва омузиш барои масъулини дахлдори ВМИ оид ба идоракунии молиявй ва банакшагирии давраи Чорчубаи миёнамвхлати харочот.

Натичаи 4

Раванди ислохоти барномахои таълимй тавассути баланд бардоштани дарачаи мутобикат ва хамохангсозй ва дастгирии’ техникии фанхои интихобшуда дар синфхои зинаи аососии тахсилот пурзйр карда мешаванд

Қисмати 4

Тахияи ва татбики Чорчубаи фарогири куррикулум

Барномахои нави таълими бар асоси муносибати салохиятнокй, тахияшударо ки ба хонандагони муассисахои таълим малакахои зарурии ракобатпазириро дар бозори мехнати оянда пешниход

 • Барномаи нави таълими бар асоси муносибати салохиятнокй, ки малакахои хаёти ро фа ро мегиранд;
 • Хамохангсозии фаъолиятхо оид ба ташаккули иктидор барои татбики тачрибахои хуб бахри самаранок гардондани раванди гузариш ба муносибати салохиятнокй ;
 • Маводи таълимии фанхои забони точикй ва математика синфхои 7-11 барои;
 • Маводи таълимй оид ба панч фани интихобии табии риёзй барои синфхои 5-11.

Натичаи 5

Дастовардхои барвактии лоиха ва дастовардхои  тачрибахои инноватсионй дар доираи чорч?бае‚ ки барон арзёбй ва мониторинги таъсири дарозмуддати дастгирии хамгирои соха аз чониби Иттиходи Аврупо тахия шудааст, арзёбй карда мешаванд. 

Қисмати 5

Амаликунонии банакшагирй дар асоси тадкикот ва арзёбии таъсирот

Арзёбии дастовардхои кутохмуддат ва муваффакиятхои тачрибахои инноватсионй дар сохаи маориф барои таъсири дарозмуддати даспирии хаматарафаи соха аз чониби Иттиходи Аврупо, таваосути тахкикоти империкй ва педагогй

 • Арзёбй ва тахкими имкониятхои тадкикоти институтхои мавчуда, факултетхои таълимии донишгоххо ва шуъбахои дахлдори ВМИ;
 • Сохахои чолиби интихобшуда барои тахкикот ва омузишхо муайян карда мешаванд;
 • Шабакаи тадкикоти байни тахкикгарони инфиродй, донишгоххо ва сиёсатмадорон таъсис дода мешавад;
 • Арзёбии нихоии лоиха бо шумули тавсияхо барои амалхо.

Натичаи 6

Чорабинихои фарогири байнисохавй дар доираи бахшхо ба максади ба рох мондани мониторинг 06 арзёбии таъсири барномахо сиёсатгузорй ва тахкими хамкорй миёни шарикони рушд хамоханг карда мешаванд.

Қисмат 6

Чотбинихое, ки ба дастовардхо дар сохахои дигар низ таъсир мерасонанд

Фаъолияти хамам чонибхои манфиатдори соха баром таъмини Хадафи умумй, ки дар он вазифахо таксим карда мешаванд ва банакшагирй ва мониторинги бехтаршуда барои тахкими натичахо мавчуд мебошанд

 • Ташкил ва хамохангсози фаъолияти Баррасчи харсолаи муштараки соха вам баргузор намудани семинархо ва конфронсхо оид ба пахнкунии маълумт дар солхои 2017-2019;
 • Хахохангсозии фаъолиятхо ва таъмини хизматрасонихои котиботхо ба гурухи идоракунии милии сохи маориф;
 • Таъмини хамкории самарабахши байни Лотхои 1 ва 2-юми БДТБ барои баланд бардоштани сифат ва тихкими хамкорй ва давомнокии тахсилоти миёнаи умумх ва тахсилоти касби/касбомузи;
 • Дар иртибот будан бо дигар шарикони рушд чихати муофик кардани меъёрхои умуми ва интизорхо дар робита бо рушди касбй, арзёби, банакшагири,тахияибучет ва тахияи барномаи таълими.

Команда технической помощи

team member
Роҳбари лоиҳа
Евгений Иванов
Лоиҳаи “Барномаи дастгирии таҳсилоти босифат 1 ба Вазорати маориф ва илм дар соҳаи такмили ихтисоси омӯзгорон, баҳогузорӣ ва банақшагирии омӯзиш, буҷа ва мониторинг”
team member
Эксперт 3
Сергей Габрсек
Эксперт по оценке общего образования
team member
Эксперт 2
Тинда Ковач Серович
INSET and education policy expert
team member
Эксперт 4
Ричард Веббер
Эксперт по разработке учебных программ (куррикулум)
Отправить сообщение